Tietosuojaseloste

Tälle sivulle on koottu Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskuksen verkkovierailun tietosuojaseloste.

 

Verkkovierailurekisteri

 

Rekisterin nimi

Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskuksen -verkkovierailurekisteri.

 

Rekisterin pitäjä

yritys: Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskus Oy

osoite: Ailakinkatu 5, 40100 Jyväskylä

puh: 050 517 1663

yhteyshenkilö: Petri Palviainen, petri.palviainen@jytaksi.fi

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskuksen verkkosivujen turvallisuuden takaaminen. Saatavaa tietoa (IP-osoite) käytetään vain vikatilanteessa tai tietomurtojen selvittämisen yhteydessä. Lisäksi tietoja käytetään verkkolomakkeella tulleiden yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn.

Käsittelyperusteena on oikeutettu etu. 

 

Oikeutetun edun peruste

Yleinen verkkoturvallisuus ja -tapa. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu kerättyjen ja käytettävien henkilötietojen käsittelyyn perustuu elinkeinon harjoittamisen vapauteen.


Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

IP-osoite, vierailuaika ja vieraillut sivut sekä yhteydenottolomakkeella jätetyt henkilötiedot

 

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Verkkosivujen ylläpitopalvelimen tarjoavan yrityksen rajattu, valtuutettu henkilöstö.

 

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • IP osoite
 • Verkkovierailuaika
 • Sivut, joilla kävijä on käynyt
 • Säännönmukaiset tietolähteet
 • nimi
 • sähköpostiosoite

Tietoja saadaan asiakkaalta verkkovierailuista organisaation verkkosivuilla sekä yhteydenottolomakkeelta. 

 

Kolmannen osapuolen seurannat

Sivustolla on käytössä Google Analytics analytiikkaohjelma. Google Analytics käyttää ”evästettä” eli tekstitiedostoa, joka tallennetaan päätelaitteellesi ja jonka avulla voidaan analysoida käyttäytymistäsi verkkosivustolla. Evästeet keräävät tietoja verkkosivuston käytöstä kuten:
– Selaimen tyyppi
– Käytössä oleva käyttöjärjestelmä
– Verkkosivusto, josta sivuille siirryttiin (viittaava URL-osoite)
– Palvelimen kyselyn ajankohta
– Vastaanottavan tietokoneen isäntänimi (IP-osoite)

 

Tietojen suojaaminen

Evästeen luomat tiedot verkkosivuston käytöstä lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin, jossa niitä myös säilytetään. Analyticsin keräämiä tietoja säilytetään 26 kuukautta tietojen tallentamishetkestä. Google käyttää Analytics-verkkoanalyysipalvelun tuottamia tietoja analysoidakseen verkkosivustomme käyttöä, muodostaakseen raportteja toiminnasta verkkosivustolla ja luodakseen verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviä lisäpalveluita verkkosivuston operaattorille. IP-osoitettasi ei käytetä muiden Google-tietojen yhteydessä, vaan IP-osoitteiden nimet muutetaan niin ettei yhdistäminen ole mahdollista.

 

Henkilötiedon säilytysaika

Tietoja ei erikseen poisteta koskaan.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskuksen vastaavien henkilöiden käytössä, paitsi käytettäessä ulkoista palveluntarjoajaa myös heidän käytössään. Tietoja ei luovuteta Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskuksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön muuten kuin tietomurtojen- ja vastaavien yhteydessä.

Sivustolla on käytössä Google Analytics -evästeet, joiden tiedot siirretään ja tallennetaan palvelimille, jotka saattaa sijaita myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan määrätyillä Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskuksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää verkkosivujen ylläpitopalvelinta. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään. Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 • Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskukseen tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalvelupisteeseen.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat tietonsa järjestelmästä toiseen. Siirtopyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.
 • Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä tai henkilörekisterin ylläpitäjälle. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.
 • Rajoittamisoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Yhteydenotot rekisterin vastuuhenkilölle.
 • Vastustamisoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnöt voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Mikäli toimit yrityksen tai organisaation yhteyshenkilönä ei tietojasi voida poistaa tänä aikana.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:


Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800

Ratapihantie 9

00521 Helsinki

 

 1. 029 56 66700

tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi.


Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä, (evästetaulukko scripti tähän)